Mihhail Marandjuk – Krasnoje Znamja, 1970

Matt kahe käiguga