N, 8.12.2022

Kertu Birgit Anton: IT-ässad soost olenemata

Kertu Birgit Anton
Kertu Birgit Anton: IT-ässad soost olenemata
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 5
Vaid tüdrukutele suunatud IT-ringid julgustavad tütarlapsi tehnoloogiaga tegelema. Samas niiviisi ei näe poisid, et ka tüdrukud võivad sellel alal head olla. Pildil tüdrukute tehnoloogiaring Paide Unicorn Squad. 
Vaid tüdrukutele suunatud IT-ringid julgustavad tütarlapsi tehnoloogiaga tegelema. Samas niiviisi ei näe poisid, et ka tüdrukud võivad sellel alal head olla. Pildil tüdrukute tehnoloogiaring Paide Unicorn Squad. Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja
  • IT-ringis käimine sisendab nii poistele kui tüdrukutele eneseusku
  • Poiste eelarvamus tüdrukute IT-oskuste suhtes on visa kaduma
  • Olukorda aitaks paremaks teha hoiakute muutmine ja parem suunamine

Uus õppeaasta on alanud ning õige pea algab huviringidesse registreerumine. Olen ise IT-ringis käinud ja isiklikust kogemusest oskan öelda, et mind oli põhikooli keskel üsna keeruline veenda programmeerimisringi minema. Aga kui olin esimestes tundides saanud kassi ekraanil liikuma nii, nagu ma seda tahtsin, käisin meeleldi aasta lõpuni. Veidi kummaline oli küll kahekümne poisi seas ainus tüdruk olla, kuid mänguline programmeerimine oli piisavalt vahva, et hoida mind sellega tegelemas, hoolimata teatavast üksildustundest.

Oma 11. klassi uurimistöös ­uurisin IT-huviringides osalemise erinevat mõju tüdrukutele ja poistele. Idee süüvida sellesse teemasse hakkas idanema kahelt poolt: esiteks teadmisest, kuivõrd alaesindatud on naised IT-sektoris (sooline segregatsioon tööturul on ka üks oluline palgalõhe põhjus) ning kuidas iga päev kasutatavad digilahendused töötavad tõenäoliselt seetõttu naiste jaoks kehvemini (näiteks mõned näotuvastusprogrammid). Teiseks lähtus huvi minu enda kogemusest 5. klassis IT-huviringis, milles osalemisele olin esialgu väga vastu, kuid millest sai minu esimene suur samm programmeerimise maailma.

Uurimistööga soovisin teada, kuidas mõjub IT-huviringides osalemine tüdrukute IT-oskustele, enesekindlusele ja hoiakutele. Ehk laiemalt: kas praegused IT-huviringid Eestis sobivad lahenduste komplekti, millega suurendada naiste esindatust IT-sektoris. Samuti soovisin leida võimalusi, kuidas IT-huviringe tüdrukute jaoks parendada.

Vaatluse all olid 3.–5. klasside õpilased Tallinna reaalkoolis ja Tallinna Kesklinna põhikoolis ning nendes koolides tegutsevad IT-huviringid. Kokku tegutses neis koolides 13 IT-huviringi (arvuti-, robootika-, programmeerimis- ja multimeediaringid), mis pakkusid osalemisvõimalusi 1.–12. klassi õpilastele. Kuigi uuringu valim esindas suhteliselt hästi uuritavat inimgruppi, ei saa tulemusi kindlalt üldistada näiteks kõigile Eesti lastele, sest selle jaoks on uuritav grupp liiga ühekülgne.

Kõigis uuritavates ringides moodustasid tüdrukud alla poole osalejatest, kusjuures neljas ringis ei olnud mitte ühtegi tüdrukut. Uurimistööle eelnenud õppeaastal tegutses üks ainult tüdrukutele suunatud IT-huviring, kuid sel aastal see uuesti ei alustanud osalejate vähesuse tõttu.

IT-valdkond ja sugu

2017. aastal olid 21,8 protsenti Eestis töötavatest IT-spetsialistidest naised, Euroopa keskmine näitaja oli aga 16,5 protsenti.

Sooline palgalõhe IT-sektoris on 25 protsenti, mis on suurem Eesti keskmisest palgalõhest (19 protsenti).

Pole tõestatud, et naiste alaesindatus IT-sektoris oleks tingitud bioloogilisest eripärast, küll aga mängivad rolli sotsiaalsed faktorid.

Möödunud õppeaastal osales 34 protsenti küsitletud õpilastest mõnes IT-huviringis, kusjuures küsitletud poistest oli osalejate hulk 43 protsenti ja tüdrukutest 25 protsenti. Samuti selgus, et tüdrukute ja poiste kokkupuude IT-huviringidega on olnud väga erinev: 51 protsenti tüdrukutest ja vaid 27 protsenti poistest pole kunagi osalenud mõnes IT-ringis.

Uurimistööst selgus, et IT-huviringis osalenud tüdrukud hindavad oma programmeerimisoskuseid oluliselt paremaks kui tüdrukud, kes pole osalenud. Teiste uuritud IT-oskuste puhul statistilist erinevust ei olnud.

IT-huviringis mitte kunagi osalenud poisid ja tüdrukud andsid oma IT-oskustele võrdsed hinnangud. IT-huviringis osalemise kogemusega poisid aga hindasid oma võimeid kaheksast uuritud tegevusest viie puhul statistiliselt tunduvalt kõrgemalt kui tüdrukud. Tüdrukute enesehinnang oma oskustele ei ületanud kunagi poiste enesehinnangut. Kuna nende tüdrukute ja poiste enesehinnangu vahel, kes ringides ei osalenud, erinevust ei olnud, võib sellest järeldada, et IT-huviringid mõjuvad nii tüdrukute kui ka poiste hinnangutele oma IT-oskuste kohta positiivselt, aga poiste puhul on mõju tugevam.

Võrreldes nende tüdrukutega,­ kes IT-huviringides ei osalenud, nõustusid osalenud tüdrukud tunduvalt rohkem väidetega, mis näitasid nende suhet IT-ga positiivsena, näiteks: «Mulle meeldib õppida uusi asju, mida arvutiga teha saab» ja «Mulle meeldiks oma tulevikutöös ITd kasutada», või mis näitasid eneseusku: («Ma võin saada heaks programmeerijaks»). Samuti nõustusid osalenud tüdrukud suuremal määral seisukohaga, mis näitas poisse ja tüdrukuid ITs võrdselt võimekana ning vähemal määral seisukohaga, mille järgi poisid sobivad paremini IT-ametitesse. Sellest võib järeldada, et IT-huviringid muudavad tüdrukute hoiakuid IT suhtes positiivsemaks ning suurendavad nende usku oma IT-alastesse võimetesse. See võiks aga soodustada rohkemaid tüdrukuid tulevikus ITga tegelema ning selles sektoris ka tööturule jõudma.

Samas selgus, et IT-huviringides osalenud poisid hindavad poiste IT-oskuseid tüdrukute omadest tunduvalt paremaks. Osalenud tüdrukud aga nõustuvad palju rohkem kui poisid, et tüdrukud ja poisid võivad IT kasutamisega võrdselt hästi hakkama saada. Võimalik seletus on, et paljudes uuritud IT-huviringides osales väga vähe tüdrukuid või ei osalenud neid seal üldse. IT-huviringides osalevad poisid puutuvad kokku paljude IT-alaselt võimekate poistega, aga mitte tüdrukutega, ning tüdrukute puudus neis ringides võib tekitada tunde, et tüdrukud ei saagi IT kasutamisega hakkama või ei sobi sellega tegelema (sest muidu oleksid nad ju siin).

Töö andis ka vastuseid selle kohta, kuidas ring enda jaoks leitakse. Nii tüdrukud kui ka poisid jõuavad IT-huviringidesse valdavalt ema suunamisel, aga ka isalt või õpetajalt saadud infole tuginedes. Tähtsuselt järgmisel kohal oli tüdrukute jaoks ise juhuslikult leitud info, poiste puhul oli natuke sagedasemaks põhjuseks sõprade ja klassikaaslaste eeskuju.

Kuna uuringus tuli välja, et poisid peavad ITs poisse tüdrukutest võimekamateks ja tüdrukud pigem ei jaga seda arvamust, on tähtis tegeleda aktiivselt poiste hoiakute muutmisega vähem stereotüüpseks. Poiste eelarvamustest mõjutatud käitumine võib tüdrukuid IT-huviringidest või ITga tegelemisest eemale tõrjuda. Üks võimalus seda vältida oleks tutvustada mitte ainult tüdrukutele, vaid ka poistele mitmekesisemaid eeskujusid ITs. Niiviisi mõistaksid nii poisid kui tüdrukud, et ITga tegelevad edukalt väga erinevad inimesed.

Tüdrukute puudus neis ringides võib tekitada tunde, et tüdrukud ei saagi IT kasutamisega hakkama või ei sobi sellega tegelema.

Selleks et rohkem tüdrukuid IT-huviringides osaleks, tuleks eelkõige julgustada vanemaid oma tütreid IT-huviringidesse suunama. See aitaks üksiti vältida olukorda, kus lapsel on kujunenud välja nii palju teisi hobisid, et ITga tegelemiseks ei jää aega, mis on ülekaalukalt peamine põhjus jätta IT-huviringidesse minemata nii poiste kui ka tüdrukute seas.

Tähtsuselt teine põhjus, miks tüdrukud IT-huviringides ei osale, on nende kuvand: ringid tunduvad liiga keerulised. Poiste jaoks on sel kohal hoopis tõsiasi, et huviring oli liiga igav – hoiak, mis on tõenäoliselt kujunenud huviringis osalemise kogemuse põhjal. Kui tüdrukutel oleks võimalik proovida huviringis osalemist näiteks koolipäeva raames n-ö proovitunnis või mõnel muul lihtsasti kättesaadaval viisil, võiks see anda neile eduelamuse ning suurendada tüdrukute osalust IT-huviringides.

Suur potentsiaal tüdrukute osaluse suurendamiseks IT-huviringides peitub ka tüdrukutele suunatud kommunikatsiooni parandamises. Praegu jõuavad ise leitud info põhjal huviringi vaid väga vähesed tüdrukud (ja ka poisid), kuid tüdrukuid kõnetav ja IT-huviringid-on-keerulised-kuvandit murdev reklaam (plakatid, külalistunnid, videod jne) võiks olla mõjukas vahend. Baasteadmised arvutitest ja nutiseadmetest, elektroonikast ja programmeerimisest ning enesekindlus IT-lahenduste­ kasutamisel võimaldavad igaühel paremini mõista vidinaid, mida iga päev kasutame, ja nendega targemalt ümber käia. On põhjendamatu, et vaid vähesed tüdrukud osalevad IT-huvihariduses, sest nii jäävad paljud ilma igapäevaselt kasulikest oskustest. Julgustame siis kõiki lapsi ITd uurima ja oma oskusi arendama, soost olenemata. Äkki saame nii ühel hetkel ka IT-sektorisse eri positsioonidele mitmekesisemad töötajad ning sellest tulenevalt digilahendused, mis arvestavad kõigi inimeste mitmekesiste vajaduste ja eripäradega.

Märksõnad
Tagasi üles