E, 2.10.2023

Konkurentsiamet ähvardab universaalteenuselt teenivat Enefit Powerit järelevalvemenetlusega

Täiendatud kell 16.30
Carl-Robert Puhm
, majandusajakirjanik
Facebook
Comments
Enefit Power.
Enefit Power. Foto: Ints Kalnins

Konkurentsiameti hinnangul võib universaalteenuse kehtiv kompensatsiooniloogika olla vastuolus konkurentsiseadusega, mistõttu kaalutakse Enefit Poweri vastu järelevalvemenetluse alustamist.

Kui universaalteenus eelmisel sügisel välja töötati, jättis elektrituruseadus selle osutamiseks kaks võimalust. Esimene variant oli, et universaalteenuse eest vastutama pandud Enefit Power müüb põlevkivijaamades toodetud elektri konkurentsiameti kehtestatud hinnaga otse elektrimüüjale, teine valik oli asuda hinnaerinevusi kompenseerima.

Turuosaliste hinnangul oli parem, mõistlikum ja tehniliselt lihtsam lahendus hinnaerinevuste kompenseerimine. Lihtsustades tähendab see, et elektrimüüjad hangivad universaalteenusel olevatele klientidele elektri täpselt samamoodi nagu börsipaketil olijatele – börsilt. Lihtsalt kuu lõppedes lüüakse kokku, kes kellele võlgu on ja ülekandeid tegema peab hakkama: kas Enefit müüjatele või müüjad Enefitile.

Kuna börsihind on püsinud sel aastal universaalteenusest madalamal kõik neli kuud, on Enefit Power saanud müüjatelt kompensatsiooni iga kuu eest. Seejuures ei nõua seadus, et Eesti Energia tütarettevõte kompensatsiooni küsides ise reaalselt elektrit toodakski.

Seejuures sõltub rahakannete suund eelmise kuu börsihinnast. Nimelt leppisid elektrimüüjad ja Enefit Power kokku, et kompensatsioonimehhanism toimub mõlematpidi. Ehk kui müüjad ostavad universaalteenusel olevatele klientidele börsilt reguleeritud hinnast kallimalt, maksab Enefit Power neile hinnavahe kinni. Kui läheb vastupidi ja börsihind kukub universaalteenusese hinnast madalamale – nagu see terve selle aasta on olnud –, kannavad elektrimüüjad raha hinnavahe ulatuses Enefit Powerile.

Enefit teenib praegu raha eimillegi eest

Näiteks märtsis, mil elekter maksis börsil käibemaksuta 87 eurot megavatt-tunnist ning kehtiv universaalteenuse hind oli 154 eurot, kandsid elektrimüüjad universaalteenusel olevate klientide tarbitud megavatt-tunni eest Enefit Powerile ligi 70 eurot.

Kuna börsihind on püsinud sel aastal universaalteenusest madalamal kõik neli kuud, on põlevkivielektritootja saanud müüjatelt kompensatsiooni iga kuu eest. Seejuures ei nõua seadus, et Eesti Energia tütarettevõte kompensatsiooni küsides ise reaalselt elektrit toodakski. Ehk odava elektrihinnaga tundidel teeniks Enefit Poweri tulu isegi siis, kui nad ei toodaks ühtki megavatt-tundi. Elektrimüüjaid see olukord aga ei morjenda, kuna nemad võtavad Enefit Powerile tehtavate ülekannete jaoks raha tarbijatelt, kes pole endiselt taibanud universaalteenuselt lahkuda.

Konkurentsiameti hinnangul ei pruugi selline kompensatsioonimehhanism aga olla kooskõlas konkurentsiseadusega. Seetõttu saatis amet Enefit Poweri juhatusele hoiatuskirja. «Konkurentsiamet kaalub järelevalvemenetluse alustamist küsimuses, kuivõrd on Enefit Power ASi kehtestatud kõne all olev odavama börsihinna kompenseerimise nõue kooskõlas konkurentsiseaduse paragrahvis 16 sätestatud turgu valitsevas seisundis ettevõtjale laienevate piirangutega.» 

Enne järelevalvemenetluse alustamise lõpliku otsuse langetamist palus amet elektritootjal esitada oma vastuargumendid. Seejuures paluti vastuseid küsimustele: miks osutab Enefit Power universaalteenust just sellise mudeli alusel? Kas mõni elektrimüüja taotles ka teistsugust mudelit? Mida neile vastati? Millised mõjud tooks kaasa madalama hinna kompenseerimisloogikast loobumine?

Enefit Power vastas Konkurentsaimetile, et nõustu regulaatori arvamusega, mille kohaselt saab Enefit Powerit universaalteenuse osutamise raames käsitleda turgu valitsevas seisundis oleva ettevõtjana. Elektritootja hinnangul on Konkurentsiseaduses sätestatud, et turgu valitseval ettevõttel on võimalus tegutseda kaubaturul arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Enefit Poweri teatel neil sellist võimalust ei ole, kuna universaalteenuse tootmishind kooskõlastatakse või kehtestatakse Konkurentsiameti poolt ning Enefit Poweri õigused ja kohustused universaalteenuse osutamiseks vajaliku elektrienergia müümisel on rangelt seadusega fikseeritud.

Enefit Poweri vastused konkurentsiametile

Millisel põhjusel osutab Enefit Power AS universaalteenust just börsihinna kompenseerimise mudeli alusel (ELTS § 766 lg 1 teine lause), mitte Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hinnaga elektrit elektrimüüjale otse müües (ELTS § 766 lg 1 esimene lause)?

Universaalteenuse osutamisel rakendatavas mudelis leppisid turuosalised kokku ühiselt ja seda MKM-i poolt kokku kutsutud konsultatsioonide raames. Kui ametil on sellega seoses mingeid täiendavaid küsimusi, siis soovitame ametil pöörduda nendega MKM-i energeetika osakonna poole (hr Rein Vaks).

Kas mõni elektrimüüja on taotlenud Enefit Power AS-lt universaalteenuse osutamist ELTS § 766 lg 1 esimeses lauses sätestatud mudeli järgi? Kui jah, siis kuidas Enefit Power AS sellisele taotlusele vastas?

Selliseid taotluseid ei ole Enefit Powerile esitatud.

Millisel põhjusel on finantselektri raamlepingutesse lisatud nõue, et kui ujuva hinna väärtus on väiksem kui arvestusperioodi fikseeritud hind, maksab fikseeritud hinna maksja ujuva hinna maksjale summa, mis on võrdne selle arvestusperioodi tehingukogusega, mis on korrutatud fikseeritud hinna ja ujuva hinna vahega?

Antud sõnastus tuleneb elektrituruseaduse § 766 lõikest 1 (tootja müüb elektrienergiat müüjatele hinnaga, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt) ja Riigikogu antud selgitustest, kuidas selline müük peab finantslepingu kohaselt toimuma. Kui ametil on sellega seoses mingeid täiendavaid küsimusi, siis soovitame ametil pöörduda nendega MKM-i energeetika osakonna poole (hr Rein Vaks).

Kas ja millisel viisil mõjutaks eelmises küsimuses viidatud sätte eemaldamine finantselektri raamlepingust universaalteenuse osutamist?

Sellisel juhul rikuks Enefit Power elektrituruseaduse § 766 lõikes 1 (tootja müüb elektrienergiat müüjatele hinnaga, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt) sätestatud tingimusi, sest sellisel juhul ei müüks Enefit Power finantslepingu raames elektrimüüjatele elektrienergiat hinnaga, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt. Kui ametil on sellega seoses mingeid täiendavaid küsimusi, siis soovitame ametil pöörduda nendega MKM-i energeetika osakonna poole (hr Rein Vaks).

Palume esitada finantselektri raamlepingute alusel Enefit Power AS-i poolt elektrimüüjatele raamlepingu p-i 2c kohaselt seni makstud ja saadud kompensatsioonisummad kuude kaupa ettevõtjate lõikes rahalises ja koguselises väljenduses, Exceli tabeli kujul.

Küsitud informatsiooni näol on tegemist Enefit Poweri ärisaladusega. Seetõttu palume Konkurentsiametil selgitada millistest alustest lähtudes amet seda informatsiooni küsib.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles